map-marker

Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

telephone

93 207 31 65

envelope

barcelona@dominiquesbcn.cat

AFA

L’AFA amb il·lusió per servir i acompanyar la nostra escola. Entre tots ho farem possible!

L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES (AFA) del col·legi “Dominiques Barcelona” és una Associació que no té ànim de lucre i és membre de la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC).

Objectius

 • Col·laborar amb l’entitat titular de l’escola, amb el professorat i la resta de personal en les activitats del centre i en la formació integral dels alumnes, d’acord amb les responsabilitats de cada estament i segons el caràcter propi de l’escola que inspira la seva línia educativa.
 • Col·laborar amb el manteniment i l’actualització del caràcter propi del centre, pel qual han optat els pares en elegir-lo per escolaritzar els seus fills.
 • Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn social, cultural, econòmic i donar suport a les iniciatives del centre per a la millora de la qualitat educativa a través de l’activitat professional, cívica i sociocultural dels pares i mares.
 • Apropar les famílies a l’escola a través dels diversos mitjans de comunicació i les activitats adients i afavorir la relació família – escola des de criteris de corresponsabilitat educativa.
 • Assistir els pares o tutors en tot allò que concerneixi l’educació dels seus propis fills o pupils i promoure la formació permanent dels pares i mares amb la col·laboració preferent, si és possible, de l’escola i del seu professorat.
 • Promoure l’acció solidària entre els propis associats i en benefici dels fills, mitjançant beques i ajuts.
 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares d’alumnes en el Consell Escolar, col·laborar amb aquest Consell mitjançant la participació i assistir els pares i mares dels alumnes en l’exercici del seus drets.
 • Defensar el ple exercici dels drets dels pares i mares en relació a l’educació de llurs filles i fills.
 • Col·laborar amb altres associacions semblants en el marc de les federacions i confederacions corresponents, en l’organització d’activitats conjuntes i en l’actuació en defensa dels drets esmentats.
 • Col·laborar en la promoció, organització i sosteniment d’activitats complementàries, activitats extraescolars o serveis escolars, d’acord amb el projecte educatiu del centre i en col·laboració amb la direcció del centre i el consell escolar, que en són responsables.
 • Promoure trobades, competicions esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu que ofereixin possibilitats de convivència i de germanor.

Si vols contactar amb nosaltres per comentar qualsevol aspecte relacionat amb les activitats extraescolars d’alumnes o famílies gestionades directament per l’AMPA, o bé transmetre qualsevol tipus de suggeriment o queixa, envia un correu electrònic a: ampa@dominiquesbcn.cat.