map-marker

Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

telephone

93 207 31 65

envelope

barcelona@dominiquesbcn.cat

Primària

Educació Primària
Innovant per a descobrir,
desenvolupar i crear

L’etapa d’Educació Primària consta de sis cursos amb alumnes de sis a onze anys.

A l’Educació Primària ensenyem als nens a aprendre a pensar i actuar de manera integrada, promovem de manera transversal l’adquisició d’hàbits i valors per a resoldre problemes i situacions. Fomentem la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per a aprendre. Desenvolupem la capacitat de esforç i la cultura del treball.

La metodologia que utilitzem està encaminada al desenvolupament de les Intel·ligències Múltiples i a l’adquisició i desenvolupament de les diferents competències.

Àmbits, àrees i activitats complementàries

Els àmbits i àrees són comuns a tots els cursos de l’etapa de Primària

Àmbit Lingüístic Àmbit Matemàtic Àmbit Coneixement del Medi Àmbit Artístic Àmbit Ed. Física Àmbit Ed. en Valors

Àmbit Lingüístic

  • Àrea de Llengua Catalana
  • Àrea de Llengua Castellana
  • Àrea de Llengua Anglesa

Àmbit Matemàtic

  • Àrea de Matemàtiques

Àmbit Coneixement del Medi

  • Àrea de Coneixement del Medi Social
  • Àrea de Coneixement del Medi Natural

Àmbit Artístic

  • Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa

Àmbit Ed. Física

  • Àrea d’Educació Física

Àmbit Ed. en Valors

  • Àrea d’Educació en Valors Socials i Cívics

Treball cooperatiu

Al llarg del sis cursos de Primària fem progressar l’alumnat en tècniques de treball cooperatiu. Una gran forma d’entendre que “el meu èxit és el teu èxit”, sent conscients que, perquè puguem treballar en cooperatiu, cal un treball individual molt rigorós. Els rols, els diaris de grup, les celebracions per la feina ben elaborada, l’autoavaluació i la coavaluació juguen un paper destacable en aquesta metodologia d’aprenentatge.

Ambients i indrets d’aprenentatge

Els ambients d’aprenentatge s’estructuren a partir de les Intel·ligències Múltiples en els primers cursos de l’Etapa, per després treballar-les de manera més específica en cadascun dels Indrets d’aprenentatge. Aquesta metodologia ajuda a fer evolucionar als i a les nenes des d’una perspectiva global i integral. La barreja d’alumnat de les diferents edats ajuda a la seva dimensió social, el compartir tasques i entendre a l’altre a la seva dimensió afectiva i, descobrir experimentant de manera autònoma la seva dimensió cognitiva.

Treball per projectes

EL treball per projectes dins les àrees potencia en l’alumnat un aprenentatge significatiu, útil i proper al seu entorn. És una metodologia que implica transferir a la vida quotidiana allò que s’ha après. A més, estimula la creativitat atès que, en aquest procés, és molt important fer-se preguntes. En definitiva, l’alumne passa a ser un element actiu del seu aprenentatge, amb iniciativa, sent reflexiu i crític.

Plurilingüisme

El tractament del l’anglès és imprescindible en l’actual món tan globalitzat en el que vivim, així doncs l’escola aposta per introduir un/a auxiliar de conversa nadiu a tos els cursos de Primària. D’altra banda, i continuant amb el projecte d’Infantil d’en Josep Maria Artigal, realitzem matèries en llengua anglesa en la que l’alumnat pugui generar conversa amb el/la mestre/a, amb l’objectiu que l’alumne estigui compromès en l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Mediació

Entenem la mediació com una manera d’ajudar a la resolució dels conflictes. Així doncs, els i les alumnes entenen que aquest procés passa per una fase de diàleg on cal que existeixi respecte i bona comunicació. Aquest projecte ens ajuda a que els infants reflexionin sobre les seves conductes i puguin ser capaços d’entendre les emocions dels altres en un conflicte, sent així conscients d’una cultura de pau.

Look Inside

Amb l’objectiu que l’alumne sigui conscient de les seves emocions, a l’escola hem creat el Projecte Look Inside. Aquest és un projecte per a tots els infants i joves del centre que persegueix desenvolupar les competències emocionals de cadascun d’ells i elles. Creiem que el nostre alumnat ha de fer una passa endavant posant en escena totes les seves fortaleses internes, d’aquesta manera aconseguiran tenir bons propòsits.

El Cicle Superior de l’etapa compta amb el programa IDEA per l’enriquiment creatiu i cognitiu dels alumnes d’altes capacitats i/o alt rendiment. Tenim un departament d’orientació format per professionals en psicologia i psicopedagogia.

Organització general de l’etapa

Horaris i cursos que engloba l'etapa:

6 cursos (dels 6 als 12 anys)

De 9.00 h a les 17.00h

envelope-open

Contacta amb l'escola