Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

93 207 31 65

barcelona@dominiquesbcn.cat

CLICKEDU

Batxillerat

Batxilleratva
Pensant en el teu futur

El batxillerat és una etapa educativa no obligatòria que té una durada de 2 cursos acadèmics (entre els 16 i els 18 anys).

El Batxillerat completa el procés educatiu i maduratiu dels joves. En obtenir el títol de Batxillerat, l'alumne/a podrà continuar, amb solvència i seguretat, els estudis superiors, tant universitaris com de formació professional de grau superior. Per això, considerem fonamental preparar l'alumnat acadèmicament i emocional per afrontar i enfrontar el seu futur amb èxit.

Matèries i modalitats

En aquest curs escolar 2023-24 s’ha implementat la Llei Orgànica 3/2020 d’Educació, més coneguda com a LOMLOE, a tota l'etapa postobligatòria, amb les corresponents modificacions relatives al currículum, l’organització i els objectius establerts. 

1r de Batxillerat (LOMLOE) 2n de Batxillerat (LOMLOE)

1r de Batxillerat (LOMLOE)

Matèries obligatòries

 • Tutoria
 • Llengua Catalana i Literatura I
 • Llengua Castellana i Literatura I
 • Llengua Estrangera (Anglès) I amb un auxiliar de conversa
 • Educació Física
 • Filosofia
 • Treball de Recerca (sense assignació horària)

Itineraris per Modalitat

Permeten l’alumne/a especialitzar-se, aprofundir en els seus àmbits d’interès i accedir als estudis superiors que desitgi.

Modalitat Humanitats

 • Llengua i Cultura Llatines I
 • Literatura Universal
 • Història del Món Contemporani
 • Psicologia
 • Creació Literària
 • Comunicació Audiovisual

Modalitat Ciències Socials

 • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I
 • Funcionament de l’Empresa
 • Economia
 • Història del Món Contemporani
 • Problemàtiques Socials
 • Ciutadania, Política i Dret
 • Matemàtiques Aplicades

Modalitat Ciències i Tecnologia

 • Matemàtiques I
 • Física I
 • Química I
 • Biologia I
 • Dibuix Tècnic I
 • Robòtica
 • Matemàtiques Aplicades
 • Reptes Científics Actuals (Biologia i Geologia)
 • Reptes Científics Actuals (Física i Química)

2a llengua estrangera

 • Français I
 • Deutsch I

2n de Batxillerat (LOMLOE)

Matèries obligatòries

 • Tutoria
 • Llengua Catalana i Literatura II
 • Llengua Castellana i Literatura II
 • Llengua Estrangera (Anglès) II amb un auxiliar de conversa
 • Història
 • Història de la Filosofia
 • Treball de Recerca (sense assignació horària)

Itineraris per Modalitat

Permeten l’alumne/a especialitzar-se, aprofundir en els seus àmbits d’interès i accedir als estudis superiors que desitgi.

Modalitat Humanitats

 • Llengua i Cultura Llatines II
 • Literatura Catalana
 • Literatura Castellana
 • Geografia
 • Història de l’Art
 • ODS (Entorn sostenible, Població i Prosperitat, Pau, Justícia i Corresponsabilitat)

Modalitat Ciències Socials I

 • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II
 • Funcionament de l’Empresa i Disseny de Models de Negoci
 • Geografia
 • Història de l’Art
 • ODS (Entorn sostenible, Població i Prosperitat, Pau, Justícia i Corresponsabilitat)

Modalitat Ciències Socials II

 • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II
 • Llengua i Cultura Llatines II
 • Funcionament de l’Empresa i Disseny de Models de Negoci
 • Geografia
 • ODS (Entorn sostenible, Població i Prosperitat, Pau, Justícia i Corresponsabilitat)

Modalitat Ciències

 • Matemàtiques II
 • Física II
 • Química II
 • Biologia II

Modalitat Tecnologia

 • Matemàtiques II
 • Física II
 • Química II
 • Dibuix Tècnic II
 • Tecnologia i Enginyeria II

Segona llengua estrangera

 • Français II
 • Deutsch II

Atenció a la diversitat

Atesa la importància que prenen els resultats acadèmics d’aquesta etapa per accedir als estudis superiors (Universitat o Cicles Formatius de Grau Superior) o al primer treball, l’escola ofereix mesures d’atenció a la diversitat específiques com criteris de correcció adaptats i/o la possibilitat de fer el Batxillerat en 3 anys, que, juntament amb la voluntat, l’esforç i la constància per part de l’alumnat que les requereix, el forneixen per superar amb èxit aquests estudis postobligatoris.

Orientació acadèmica i professional

Un dels objectius principals de Batxillerat és que l’alumnat determini, amb coneixement, maduresa, responsabilitat i coherència, la continuïtat dels seus
estudis un cop finalitzat l’Ensenyament Secundari Postobligatori. Durant els dos anys que dura l’etapa, juntament amb l’atenció i l’assessorament de l’Equip de Tutors, del Departament d’Orientació Psicopedagògica i de l’Equip de Coordinació, l’escola organitza les Jornades d’Orientació Acadèmica i Professional (JOAP), Compartim experiències, decidim el futur, que comprenen diverses activitats com la realització de tests, xerrades i fires informatives, tallers i la visita al Saló de l’Ensenyament, amb el propòsit d’ajudar-los a orientar-se i facilitar la tria del nou rumb acadèmic que han de prendre amb garantia d’èxit.

Plurilingüisme

Durant aquests dos anys d’Educació Secundària Postobligatòria, l’alumnat assoleix les competències lingüístiques i socials necessàries per comunicar-se
de manera natural i eficaç en anglès i francès o alemany. A més, pot presentar-se al First Certificate in English (FCE) amb el suport d’un auxiliar de conversa, i al Diplôme d’ études en langue française (DELF).

Organització general de l’etapa

Horaris i cursos que engloba l'etapa:

2 cursos (dels 16 als 18 anys)

De 8.00 h a les 14.30 h

Un Futur amb TU

Nota mitjana de l'expedient de Batxillerat

7,95 sobre 10

Nota mitjana de la Fase General de les PAU

7 sobre 10

Nota mitjana d'accés

7,6 sobre 10

Notja mitjana d'admissió

10,3 sobre 14

Batxillerat Dual
Doble titulació Batxillerat American High School Diploma

Aquest curs 2023-2024 l’escola continua ofertant el BATXILLERAT DUAL, mitjançant el qual l’alumne/a que el realitzi aconseguirà la doble titulació del batxillerat del nostre país i el batxillerat dels Estats Units.

Objectius

El programa té tres grans objectius: la immersió lingüística, la immersió tecnològica i la immersió personal. Es pot iniciar a 2n, 3r, 4r d’ESO o 1r de Batxillerat.

Es treballa online i en horari extraescolar amb un seguiment acurat per part de l’escola.

El programa es desenvolupa al íntegrament en anglès i va molt més enllà de l’aprenentatge de l’idioma. L'alumnat pensa i treballa en anglès, participa en classes magistrals i es comunica diàriament amb professorat nadiu. També participa en Live Sessions amb altres companys i, en definitiva, es defensa autònomament en anglès, la qual cosa augmenta la seva confiança i la seva destresa.

Un dels avantatges del Diploma Dual, juntament amb la notable millora del nivell d’anglès, és l’autonomia que proporciona a l'alumnat i la facilitat que s'adquireix en l'ús de les noves tecnologies. 

El Diploma Dual és possible perquè el sistema educatiu nord-americà avalua l'alumnat per coneixements i capacitats. Sota aquest concepte, per obtenir l’American High School Diploma, l’alumne/a del Diploma Dual no ha d’estudiar una mateixa assignatura (matemàtiques, física, literatura…) dues vegades, en anglès i català, sino tan sols les matèries específiques del país (llengua, història, cultura…), mentre que la resta se li convaliden.

Si vols més informació del Batxillerat Dual

Si voleu més informació, podeu posar-vos en contacte amb la Carme Roselló.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website