Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

93 207 31 65

barcelona@dominiquesbcn.cat

CLICKEDU

Secundària

Educació secundària
Educant per al futur

L’etapa d’ESO (Educació Secundària Obligatòria) va dirigida a l'alumnat amb edats compreses entre els 12 i 16 anys.

Aquesta etapa té com a finalitat aprofundir en el procés educatiu de l'alumne/a gràcies a l'adquisició i la consolidació de competències, coneixements i habilitats els quals completaran la seva formació acadèmica i el seu desenvolupament personal. A l’ESO, tot seguint l’estela de Primària, se segueix un model d’aprenentatge competencial amb un enfocament pràctic, transversal i innovador. Es pretén potenciar les capacitats dels joves, la tolerància, el respecte cap a la pluralitat lingüística i cultural, la ciutadania i la participació activa de l’alumnat en el seu entorn més proper.

En acabar aquesta etapa de manera satisfactòria, l’alumnat obtindrà el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Aquesta titulació els permetrà continuar la seva formació acadèmica tot cursant o bé Cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM) o bé Batxillerat.

Matèries i activitats complementàries

En aquest curs escolar 2023-24 s’ha implementat la Llei Orgànica 3/2020 d’Educació a tota l'etapa, amb les corresponents modificacions relatives al currículum, l’organització i els objectius establerts. 

1r i 3r ESO (LOMLOE) 2n i 4t ESO (LOMLOE) Matèries complementàries (de 1r a 4t ESO) Click to edit title

1r i 3r ESO (LOMLOE)

Matèries obligatòries

 • Tutoria
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera (Anglès)
 • Matemàtiques
 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Biologia i Geologia (1r i 3r d’ESO)
 • Física i Química (3r d’ESO)
 • Tecnologia i Digitalització
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
 • Música (1r d’ESO)
 • Religió
 • Educació Física
 • Projecte (hores de gestió autònoma del centre)
 • Treball de Síntesi

Matèries optatives

Permeten l’alumne/a completar el seu pla d’estudis en funció dels seus interessos, de les seves habilitats i de les seves preferències de futur.

Ciència i tecnologia

 • Robòtica (1r d’ESO)
 • Scratch (3r d’ESO)

Idiomes

 • Deutsch (1r i 3r d’ESO)
 • Français (1r i 3r d’ESO)

Arts i humanitats

 • Oratòria (1r d’ESO)
 • English Theatre (1r d’ESO)
 • Lletres inventades (3r d’ESO)

Economia

 • Emprenedoria (3r)

2n i 4t ESO (LOMLOE)

Matèries obligatòries

 • Tutoria
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera (Anglès)
 • Matemàtiques
 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Ciències de la naturalesa: Física i Química (2n d’ESO)
 • Música (2n d'ESO)
 • Religió
 • Educació Física
 • Projecte de Recerca (4t d’ESO)

Matèries optatives

Permeten l’alumne/a completar el seu pla d’estudis en funció dels seus interessos, de les seves habilitats i de les seves preferències de futur.

Ciència i tecnologia

 • 17 objectius de desenvolupament sostenible (2n d’ESO)
 • Impressió 3D (2n d’ESO)
 • Mobilitzem la informàtica (4t d’ESO)
 • Física i Química (4t d’ESO)
 • Biologia i Geologia (4t d’ESO)
 • Tecnologia (4t d’ESO)

Idiomes

 • Deutsch (2n i 4t d’ESO)
 • Français (2n i 4t d’ESO)

Arts i humanitats

 • Cultura Clàssica (2n)
 • Llatí (4t d’ESO)
 • Educació Visual i Plàstica (4t d’ESO)
 • Música (4t d’ESO)
 • Filosofia (4t d’ESO)

Economia

 • Economia (4t d’ESO)

Matèries complementàries (de 1r a 4t ESO)

Permeten l’alumne/a apropar-se i aprofundir en diversos àmbits de la vida acadèmica, professional, personal i/o social.

 • Emociona’t. Programa Look Inside (de 1r a 4t d’ESO): Durant una hora a la setmana, el tutor de cada grup classe comparteix amb els seus alumnes un espai de reflexió sobre el paper que juguen les competències emocionals en el seu desenvolupament personal, acadèmic i social; alhora, també aprenen a identificar-les, a expressar-les i a gestionar-les adequadament.
 • Another way to learn English & Talk, talk (de 1r a 4t d’ESO): Tot generant un entorn de proximitat, l’alumne pot mantenir converses de diferents temàtiques en anglès amb els seus companys i amb el professorat. D’aquesta manera, adquirirà confiança i millorarà la fluidesa en l’expressió oral. Paral·lelament, l’alumnat treballa l’idioma mitjançant diverses metodologies: obres literàries, pel·lícules, obres de teatre, etc.
 • Pensar per escriure, escriure per pensar (de 1r a 3r d’ESO, hora compartida amb Llengua Catalana): Aquesta matèria és una oportunitat perquè els alumnes, en grups reduïts i amb dos/dues professors/es a l’aula, s’adonin que, per escriure correctament, cal tenir les idees ordenades i per expressar correctament allò que pensem, hem d’escriure i/o parlar correctament.
 • Juguem amb les dimensions (1r d’ESO): Durant una hora a la setmana, es complementarà el currículum de matemàtiques de 1r d’ESO tot aprofundint en les formes i l’espai, imprescindibles per a la vida diària.
 • Jocs cooperatius a través de l’esport (2n d’ESO): L’alumnat, durant aquesta hora i mitjançant jocs cooperatius esportius, assolirà habilitats i competències socials com el lideratge positiu, la capacitat d’adaptació, la gestió de l’error, etc.
 • El nostre cos (3r d’ESO): Una hora en què els alumnes aprofundiran en el cos humà des d’una vessant més social i humana: com el tractem, com el castiguem, què succeeix quan fem segons quines coses... L’objectiu és el foment de la presa de consciència pel que fa a la importància de cuidar el cos.
 • Aprenentatge servei (4t d’ESO): Els alumnes "conviuen" amb persones grans i amb col·lectius en risc d’exclusió social. S’aproximen a d’altres realitats i, així, s’adonen que el món va més enllà del seu entorn més proper, de la seva zona de confort.

Click to edit title

This is just placeholder text.

Aprenentatge cooperatiu

Per tal de dur a terme dinàmiques cooperatives, l’alumnat d’ESO posa en pràctica la responsabilitat individual, la interacció cara a cara, la interdependència positiva, les habilitats interpersonals, l’avaluació individual i grupal i les competències intra i interpersonals indispensables per viure en societat i desenvolupar-se acadèmicament i professionalment. Mitjançant aquestes metodologies, es fomenta Matès l’esforç individual i grupal, la comunicació, el respecte, la confiança, el lideratge positiu i l’esperit crític vers els altres i vers un mateix.

Projectes

A través dels Projectes, l’alumnat d’ESO s’enfronta a reptes que li permeten apropar-se al seu entorn de manera més reflexiva i crítica des de diferents punts de vista, qüestionar i qüestionar-se, avançar-se a situacions futures, investigar de manera autònoma i resoldre problemes amb creativitat. Així, tot estimulant les Intel·ligències Múltiples, els adolescents poden ser més conscients de les seves fortaleses, potenciar al màxim les seves habilitats i reforçar les seves mancances o limitacions. D’aquesta manera, es treballa l’autoconeixement, s’incrementa la motivació i l’autoestima, i es millora l’ambient de l’aula.

Plurilingüisme

Durant l’ESO, l’alumnat aprofundeix en el coneixement de la llengua i la cultura angleses, la qual cosa el prepara i el pot predisposar per presentar-se al Key English Test (KET) i al Preliminary English Test (PET). A més, a 1r d’ESO, té la possibilitat d’iniciar-se en la llengua francesa o alemanya i aprendre-la durant els 4 anys de l’etapa.

En tots tres idiomes, el centre aposta per un aprenentatge vivencial i significatiu a través de lectures interactives, pel·lícules en versió original, cançons, teatre musical, jocs de rol, converses i viatges o intercanvis lingüístics.

Servei de Mediació

Entenent el conflicte com quelcom inherent a l’ésser humà com a ésser social i a les relacions humanes, el Servei de Mediació -emmarcat dins de l’Educació en Valors cap a una Cultura de Pau- es presenta com una eina, un procés positiu, dinàmic i participatiu que contribueix a la resolució no violenta dels conflictes i a la justícia social entre iguals en un ambient d’entesa i de cooperació mútues tot fomentant el diàleg, l’escola activa, la tolerància, el respecte, l’empatia i la comprensió.

Orientació acadèmica i professional

Si bé durant els dos primers anys de l’etapa, a través de converses amb el professorat i els tutors, l’alumnat d’ESO ja comença a plantejar-se qüestions sobre el seu futur acadèmic, és a 3r quan s’inicia l’Orientació Acadèmica i Professional, perquè ha de triar les matèries optatives del curs següent que el vincularan als seus estudis posteriors. A 4t, però, aquest acompanyament es fa més intens, atès que, en finalitzar l’etapa, ha d’optar per un dels dos ensenyaments postobligatoris: Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mig.

Així, perquè l’alumnat determini, amb coneixement, responsabilitat i coherència, la continuïtat dels seus estudis, juntament amb l’atenció i l’assessorament de l’Equip de Tutors, del Departament d’Orientació Psicopedagògica i de l’Equip de Coordinació, l’escola organitza les Jornades d’Orientació Acadèmica i Professional (JOAP), Compartim experiències, decidim el futur, que comprenen diverses activitats com la realització de tests, xerrades informatives, tallers d’orientació, sessions de recerca i entrevistes personals amb el propòsit d’ajudar-los a fer aquesta primera tria important en el seu camí cap el futur.

Look Inside

Durant aquests quatre anys d’ESO, l’adolescent experimenta profunds i importants canvis físics i psicològics, que influeixen de forma decisiva en l’aprenentatge. En aquest context, les emocions juguen un paper primordial, atès que les emocions regulen què decidim estudiar i quan ho fem. Per aquest motiu, el programa transversal Look Inside pren especial rellevància en aquesta etapa. Amb dinàmiques que conjuguen la reflexió i l’empatia, l’adolescent continua aprenent a identificar les seves emocions (i la dels altres), tot analitzant les causes i les conseqüències, i desenvolupant estratègies per canalitzar-les adequadament, amb l’objectiu de millorar la relació amb ell mateix i amb l’entorn, i, així, desenvolupar-se i madurar de manera natural, sana i equilibrada.

Organització general de l’etapa

Horaris i cursos que engloba l'etapa:

4 cursos (dels 12 als 16 anys)

De 8.00 h a les 17.00 h (tarda de dimecres no lectiva)

Contacta amb l'escola

CreaEscola Quality Certificate for Education Website