map-marker

Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

telephone

93 207 31 65

envelope

barcelona@dominiquesbcn.cat

L’escola

Som una escola situada al barri de l’Eixample de Barcelona, propera al Temple de la Sagrada Família

La nostra tasca educativa se centra a acompanyar el nostre alumnat, partint de la seva individualitat, perquè tinguin la capacitat de realitzar el seu projecte de vida, acompanyant-los en totes les etapes educatives, des d’Infantil fins a Batxillerat.

Caràcter 
familiar

Dominiques Barcelona és una escola de marcat caràcter familiar on tots els equips, tant docents com no docents, tenen com a centre principal de la seva activitat l'educació de cada alumne i de cada alumna perquè sentin que l'escola és el seu lloc al món.

Educació emocional i Cultura del Pensament

A l’escola treballem la gestió de les emocions i el desenvolupament de la interioritat de l'alumnat en el seu camí per descobrir "qui són" i relacionar-se amb ells mateixos, amb els altres i amb la vida.

A més, fomentem la Cultura del Pensament i les Intel·ligències Múltiples per desenvolupar la competència d'aprendre a aprendre.

Escola en valors i
educació interreligiosa

Que n’és d’important una visió àmplia del món! A l'escola impulsem els valors que ens humanitzen: la solidaritat, l’empatia, la col·laboració, l’acollida, l’amor...  així ens preparem millor per conèixer i conviure amb nens i nenes, nois i noies, de diferents nacionalitats, cultures i tradicions religioses. En el fons tots tenim el mateix anhel: Ser feliços! 

Missió, Visió i Valors

Acompanyar infants, nens, adolescents i joves perquè desenvolupin el seu projecte de vida, educant cor i intel·ligència, i així contribuir a una societat més compromesa, transparent, fraterna i sostenible.

Volem fer dels nostres centres escoles profundament humanes on es té en compte tota la persona i totes les persones: promovent la formació integral dels alumnes en el seu aspecte personal, social i transcendent.

Des d’un estil educatiu senzill, obert, acollidor, alegre, de tracte personal.

En un clima de diàleg i respecte, d’obertura a tots els sectors socials, amb atenció preferent als alumnes més necessitats.

Donant importància al descobriment i a l’assumpció de valors per tal que els alumnes arribin a prendre decisions amb llibertat i responsabilitat.

Formant infants, adolescents i joves que siguin capaços d’integrar-se a la societat amb aptituds i actituds responsables i amb capacitat de transmetre els valors adquirits.

Promovent en el nostre alumnat l’adquisició de tècniques d’aprenentatge per tal que vagin progressant intel·lectualment i de manera autònoma i així fer cada vegada més real i efectiva la igualtat d’oportunitats.

En un clima de treball i exigència constants, orientant l’alumnat i ajudant-lo a desplegar les seves capacitats i les seves competències; seguint, de forma sistemàtica, el nostre pla d’atenció a la diversitat.

Establint una relació de proximitat i comunicació amb les famílies a través de l’intercanvi i la cooperació entre pares i educadors, amb la finalitat d’assolir una veritable acció educativa.

Treballant tot el professorat en equip, en un context de missió compartida, vetllant perquè la proposta educativa de la nostra escola es dugui a terme amb coherència i qualitat.

En un clima de millora continuada, tenint en compte la revisió i l’actualització en la nostra tasca educativa.

Projecte educatiu

Posem en pràctica estratègies de pensament i metodologies actives que afavoreixen l’aprenentatge dels alumnes cuidant el seu desenvolupament emocional i humà.

El nostre projecte educatiu es recolza en:

 • Investigacions de la neurociència en matèria educativa i en l’aplicació de metodologies actives en les que l’alumne és el centre del seu aprenentatge.
 • El treball cooperatiu i per projectes
 • Educació emocional i humana
 • Estratègies de pensament
 • Intel·ligències múltiples
 • Desenvolupament de la creativitat
 • Aprenentatge plurilingüe
 • Atenció a la diversitat
 • Tutories personalitzades

El nostre projecte educatiu actual s'ha vist enriquit amb les investigacions de la neurociència en matèria educativa . Treballem des de les vuit intel·ligències múltiples defensades per Howard Gardner de la Universitat de Harvard com a pilar per personalitzar l'aprenentatge.

La interdependència positiva , la interacció cara a cara, la responsabilitat individual, les habilitats socials i el processament grupal com a pilars per crear unes comunitats d'aprenentatge cooperatiu on tots aprenem de tots, tal com el defineixen els germans Johnson & Johnson de la Universitat de Minnesota dels que hem rebut formació.

L'aprenentatge, basat en la cultura del pensament, segons la teoria de Robert Swartz, utilitzant destreses que afavoreixen el pensament creatiu i crític.

A les escoles de Dominiques volem seguir animant l’alumnat a mirar dins seu

Look Inside és un programa d’educació emocional dirigit a l’alumnat de totes les etapes educatives. Té per objectiu el desenvolupament de les seves competències emocionals com a element essencial del seu dia a dia, ajudant-los a descobrir...

 • Que són capaços de percebre les emocions pròpies i les dels altres
 • Que són capaços d’expressar, gestionar i canalitzar les emocions de manera adequada
 • Que són capaços de tenir bona autoestima i actitud positiva davant la vida...
 • Que són capaços de relacionar-se amb els altres de manera reeixida i positiva.
 • Que són capaços de adoptar comportaments apropiats i responsables per afrontar de manera satisfactòria els reptes de la vida diària.

Perfil de l'alumne

L'alumne de Dominiques Barcelona és conscient, autònom, creatiu, compromès i crític.

self-timer

La nostra història

Les nostres escoles