Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

93 207 31 65

barcelona@dominiquesbcn.cat

CLICKEDU

Política de privadesa

En compliment del principi de transparència i deure d'informació establert per la normativa comunitària i nacional en matèria de protecció de dades, Dominiques Barcelona procedeix a informar als USUARIS d'aquest lloc web, sobre les circumstàncies i condicions del tractament de les seves dades, així com dels drets que l'assisteixen a cada interessat.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Dominiques Barcelona
CIF: G-63608467
Adreça postal: Carrer de Mallorca, 349, 08013 Barcelona.
Telèfon: 932073165
Correu electrònic: barcelona@dominiquesdelensenyament.com
Delegat de Protecció de Dades: delegatPD@dominiquesbcn.cat

Amb quina finalitat les tractem?

A Dominiques Barcelona tractem les dades personals dels interessats per les següents finalitats:

Exercir la docència i gestionar de la relació amb els alumnes, els seus pares, tutors o representants legals.
Gestionar la relació laboral amb els nostres treballadors.
Gestionar les vacants laborals dels nostres centres i la relació amb els candidats.
Mantenir i gestionar la relació comercial amb els nostres proveïdors de productes i serveis.
Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.
Respondre les consultes que realitzen el usuaris a través del formulari de contacte de la nostra pàgina web.

Per quant de temps les conservem?

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Si és el cas, es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió.

Quina categoria de dades recaptem?

En relació amb els alumnes, la normativa vigent legitima els centres educatius a demanar dades de caràcter personal per a la funció docent i orientadora del mateix en referència a l'origen i ambient familiar i social, les característiques o condicions personals, el desenvolupament i resultats de realització, i les circumstàncies el coneixement de les quals sigui necessari per educar i orientar els alumnes.

D'altra banda, prenent en consideració les finalitats esmentades en els apartats anteriors, són objecte de tractament pel Centre les següents categories de dades, segons correspongui a cada un dels interessats:

De caràcter identificatiu: nom i cognom, adreça (postal i electrònica), document d’identitat i imatge.
Altres dades personals: data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat i llengua materna.
Acadèmiques: formació i titulacions.
De família.
De salut, si és el cas.
Dades professionals: experiència professional, pertinença a col·legis.
Bancàries.
D’informació comercial: activitats, negocis i llicències comercials.

Quina és la legitimació per al seu tractament?

La base legal per al tractament de les seves dades personals estarà relacionada amb la finalitat per a la qual van ser recollides. En aquest sentit, el tractament està legitimat per alguna de les següents condicions:

  • L'execució del contracte de prestació de docència.
  • L'execució del contracte de prestació de serveis.
  • El compliment d'una obligació legal.
  • El compliment d'una missió realitzada en interès públic.
  • El consentiment atorgat mitjançant una clara acció afirmativa per part de l'interessat.

A quins destinataris es comunicaran?

Amb caràcter general, no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Dominiques Barcelona estem tractant dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les inexactes o, si s’escau, la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides. En aquests casos, Dominiques Barcelona ho comunicarà als interessats.

En determinades circumstàncies, els usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En situacions concretes i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Dominiques Barcelona deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o l'exercici de defensa de possibles reclamacions.

Els interessats tenen dret a rebre les dades personals que els incumbeixin, que hagin facilitat a Dominiques Barcelona, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.

Per a l'exercici dels drets esmentats en els apartats anteriors, els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit al domicili social de Dominiques Barcelona o a l’adreça de correu electrònic barcelona@dominiquesdelensenyament.com, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar.

També l'informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s'estan respectant els seus drets.

Quines mesures de seguretat tenim implantades?

Dominiques Barcelona l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, Dominiques Barcelona ha establert mesures per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website