map-marker

Mallorca, 349 - 08013 Barcelona

telephone

93 207 31 65

envelope

barcelona@dominiquesbcn.cat

pointer-up

CLICKEDU

Diagnosi

Diagnosi

Per poder planificar l’estratègia digital del centre és imprescindible ser conscients de quin és el punt de partida, així doncs, hem identificat els punts forts i punts febles de la nostra escola per determinar la seva maduresa digital.

Les eines utilitzades per la Comissió Digital han estat:

Eina SELFIE: És un qüestionari realitzat dins del Marc Europeu per a Organitzacions Educatives Digitalment Competents (DigCompOrg) publicat el desembre de 2015. Està desenvolupada per la Unió Europea i ajuda als centres a fer una diagnosi sobre l’ús pedagògic de la tecnologia en un centre. Al nostre centre hem configurat l’eina SELFIE per a l’alumnat d’ESO i Batxillerat i hem generat 3 qüestionaris: un per alumnes, un per docents i un per l’equip directiu.

Entrevistes a professorat: Entrevistes basades en les preguntes del web de suport.

Tenint en compte les dades recollides i un cop analitzades, hem obtingut els següents resultats:

Punts forts:

  • Bona infraestructura i recursos tecnològics adequats.
  • Accés a internet d’alta velocitat a tot el centre.
  • Nivell de competència digital del claustre correcte, amb motivació per a millorar-lo.
  • Pissarres digitals i projectors en totes les aules del centre.

Punts febles:

  • L’EVA ofereix molts més recursos dels que s’estan utilitzant.
  • Poca visualització de les xarxes socials a l’etapa d’ESO i BAT i poc ús de l’EVA a infantil i primària per part de les famílies.
  • Manca de pràctiques d’avaluació: reflexió i retroalimentació.
  • Gradació de continguts digitals actualitzada, en resposta a noves eines i millora de la competència digital establerta per la LOMLOE.
  • Ús de recursos externs enlloc de creació de recursos propis més adequats als objectius establerts al centre entorn la competència digital de l’alumnat.
  • Manca de coneixement, tant per part de mestres com d’alumnat sobre els drets d’autor i llicències d’ús.

Categories

CreaEscola Quality Certificate for Education Website